Sven Hagströmer och Marianne Brismar

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

På årsstämman i Creades den 19 april 2017 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Marianne Brismar, Hans Karlsson, Sven Hagströmer, Jane Walerud, Cecilia Hermansson och Hans Toll. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Creades ledande befattningshavare utgörs av Bolagets verkställande direktör, John Hedberg och Bolagets finansdirektör (CFO), Christina Hilmersson.

 

STYRELSE

 

Sven Hagströmer

Född 1943. Styrelseordförande. Innehar (inklusive familj genom bolag) 8 014 704 aktier i Creades.

 

Sven Hagströmer är styrelseordförande i Avanza Bank Holding AB inklusive dotterbolag.

 

 

Marianne Brismar

Född 1961. Styrelseledamot. Innehar 4 000 aktier i Creades per 20 maj 2016.

 

Styrelseledamot i Concentric AB och Semcon AB. Styrelseledamot i de ägarledda bolagen Engelhardt AB, Newbody AB (ordförande) och Wollenius Invest AB. Koncernchef och verkställande direktör i Atlet AB 1995-2007. Marianne är civilekonom och har apotekarexamen.

 

 

Hans Karlsson

Född 1950. Styrelseledamot. Innehar inga aktier i Creades per 20 maj 2016.


Grundare och tidigare styrelseledamot i NeoNet AB. Grundare av HiQ International AB, där han var styrelseordförande till och med 2002. Hans är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

 

  

Jane Walerud

Född 1961. Styrelseledamot. Innehar 1 000 aktier i Creades via närstående per 20 maj 2016.

 

VD för Teclo Networks AG sedan 2010. Har tidigare varit bl.a. affärsområdeschef på Tobii Technology med ansvar för företagets division för handikapprodukter och VD för det på First North noterade Ellen AB. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar bl.a. Klarna AB, Lensway AB (ordförande) och ALMI Stockholm. Walerud har en BA i Psykologi från Stanford University, USA.

 

 

Cecilia Hermansson

Född 1962. Styrelseledamot. Innehar inga aktier i Creades.

 

Forskar inom bank och finans på KTH. Därutöver  är  hon  senior  ekonom  på  Swedbank,  ordförande  i  Industrins  ekonomiska  råd  och  ledamot  av  Finanspolitiska  rådet.  Har  tidigare  varit  chefekonom  på  Swedbank,  och  har även  arbetat  på  Finansdepartementet  och  Sida,  inklusive  en  stationering  på  ambassaden  i  Nairobi,  Kenya.  Pågående  styrelseuppdrag  innefattar  Folksam  Liv  och  HUI  Research.

 

 

Hans Toll

Född 1970. Styrelseledamot. Innehar 1 614 aktier i Creades via pensionslösning per 20 maj 2016.

 

Styrelseledamot  i  Avanza  Bank  Holding  och  Bright  Sunday.  Har  tidigare  bl  a  varit  Vice  VD  för  Avanza  Bank  AB  och  medlem  av  koncernens  ledningsgrupp,  partner och portföljförvaltare  för  RAM ONE.  Toll är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm (MSc, BA and Economics).

 

 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

 

 

John Hedberg
Född 1972. VD. Innehar 3 000 aktier i Creades, varav 2 000 via kapitalförsäkring/pensionslösning.

Anställd sedan november 2016. Tidigare befattningar: NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder, McKinsey & Co samt i olika befattningar på Bonnier och Relacom. Är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 

 

 

Christina Hilmersson

Född 1961. CFO. Innehar 1 100 aktier i Creades via kapitalförsäkring/pensionslösning.

 

Anställd sedan 2012. Tidigare befattningar som auktoriserad revisor vid Ernst&Young i Stockholm och ekonomichef för Thermsol AB. Civ ek Stockholms Universitet.

 

 

REVISOR

Ernst & Young AB omvaldes på årsstämman 2015 till bolagets revisor för perioden intill nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Jesper Nilsson.

 

Ernst & Young
Jakobsbergsgatan 24
103 99 Stockholm
Sverige

 

Sven Hagströmer

Marianne Brismar

Jane Walerud

Cecilia Hermansson

Hans Toll