Lindab International

Ledande inom tunnplåt och stål för byggindustrin

Lindab är en internationell koncern som levererar produkter, lösningar och system som förenklar byggandet och förbättrar inomhusklimatet. Verksamheten består av två segment: Products & Solutions (89 procent av omsättningen) och Building Systems (11 procent av omsättningen).

 

Lindabs ledande varumärken, starka produktprogram, goda marknadspositioner och stora närhet till slutkunder genom sin omfattande distributionsverksamhet ger goda förutsättningar för tillväxt och lönsamhetsförbättringar de närmaste åren. En fortsatt återhämtning av byggkonjunkturen i Västeuropa kommer att gynna bolaget, men det finns även goda möjligheter att växa baserat på egna åtgärder. Effektiviserings- och förbättringsmöjligheter kvarstår i verksamheten och genomförs som delar av den nya strategiplanen. Strategiplanens fokus på att utnyttja Lindabs distributionsverksamhet för tillväxt och förstärka positionen inom ventilation förstärker möjligheterna att nå en högre rörelsemarginal. Samtidigt måste de förändrade förutsättningarna för Building Systems fortsätta att hanteras under de närmaste åren och verksamheten anpassas.

Creades ägarandel
10%
Substansvärde (del av Creades)
30 november 2017: 523 mkr, ca 15%
Utveckling 2016, mkr
Omsättning: 7 849, EBIT: 483

Besök Lindabs webbplats

Viktiga händelser 2015

 

  • Anpassningar genomförda i segmentet Building Systems efter att efterfrågan i de för segmentet viktiga marknaderna Ryssland och Vitryssland kraftigt minskat. God tillväxt för segmentet i bl.a. Tyskland och Afrika. Justerat för valutaförändringar och förvärv var försäljningen i segmentet oförändrad.
  • I huvudsegmentet Products & Solutions fortsatte implementeringen av den 2014 presenterade nya strategin. Beslut har fattats om investering i nytt distributionscentrum för norra Europa. Omsättningen i segmentet växte med 3 procent justerat för valutaförändringar och strukturförändringar.
  • Förvärv genomfördes av bl.a det slovenska företaget IMP Klima, som kompletterar Lindabs utbud med ventilationsaggregat.