Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans beslut i tillsättningsfrågor

 

 

 

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

 

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2017:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, Spiltan Fonder AB och Anita Wästberg. Dessa fyra ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

• Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB),
• Sven Hagströmer som representant för H & Q Särskilda Pensionsstiftelse,
• Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB och
• Anita Wästberg som representerar sig själv.

Sven Hagströmer, som representerar den största aktieägaren, har utsetts till ordförande i valberedningen. Valberedningen avviker därmed från ”Svensk kod för bolagsstyrning” såtillvida att bolagets ordförande även är ordförande för valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.
 
Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman 2018, som avses hållas den 10 april 2018, presentera:

•    förslag till styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
•    förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden
•    förslag till revisor
•    förslag till revisionsutskott
•    principer för utseende av valberedning
•    förslag till ordförande vid årsstämman

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: valberedningen@creades.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen
Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm

Stockholm den 10 oktober 2017

Valberedningen i Creades

Sven Hagströmer
Ordförande i valberedningen

 

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

 

Enligt beslut vid årsstämman 19 april 2017 skall följande principer gälla för utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

 

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

 

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.