Investeringsstrategi

Creades strategi är att vara en engagerad ägare i små­ och medelstora bolag som både har en potential för såväl omvärdering som för potential för underliggande värde­skapande

Creades vill – som ägare med inflytande – verka för att långsiktigt utveckla våra företag genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser samt andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna.

 

LÅNGSIKTIGA

Creades har en långsiktig investeringshorisont och inne­bär att fokus ligger på att skapa uthålligt värde, snarare än att fokusera på utfallet under enskilda kvartal. Till skillnad från många andra investeringsaktörer har Creades ingen förutbestämd exit­strategi, utan har för avsikt att genom­föra såväl nyinvesteringar som avyttringar utifrån vid var tidpunkt rådande marknadsförutsättningar.

 

INVESTERINGSKRITERIER

Creades investerar opportunistiskt och söker goda affärer inom ramen för tydliga, men relativt vida, kriterier, vilka framgår nedan:

 

  • Potential: Creades söker investeringsmöjligheter som har betydande potential för omvärdering – oavsett om det är fråga om ett noterat bolag med en lågt värderad aktiekurs eller ett onoterat bolag med duktiga entrepre­nörer och en stor tillväxtpotential eller där säljaren har en annorlunda värdeuppfattning än Creades. Denna potential för omvärdering ska kunna kompletteras med identifierbara åtgärder för att ytterligare öka bolagets konkurrenskraft och därmed skapa ytterligare värde för våra aktieägare.

 

  • Bransch: Creades begränsar sig inte till investeringar i särskilda branscher eller verksamhetsområden, men fokuserar på verksamheter som är relativt sett förutsägbara, vad gäller till exempel kundernas beteenden, branschens struktur och teknikutveckling.

 

  • Storlek: en investering, inklusive tilläggsinvester­ingar, måste vara så stor att den har en materiell påverkan på avkastningen för Creades aktieägare. Samtidigt bör investeringen innebära att Creades får ett ägarinflytande i bolaget och kan agera som engage­rad ägare. En investering ligger normalt mellan 100–300 Mkr. I undantagsfall kan mindre investeringar göras om det finns tillräckligt stor potential.

 

  • Geografi: fokus är på noterade och onoterade svenska företag.

 

IDENTIFIERING

Creades bedriver ett kontinuerligt analysarbete av företag, och genomför ett stort antal bolagsbesök varje år. Investe­ringsorganisationen har en lång sammantagen erfarenhet av investeringar på den svenska marknaden, och huvuddelen av investeringsuppslagen vad gäller noterade företag genereras internt. Gällande onoterade företag så erhåller Creades många förslag från entreprenörer, företagsförmedlare, investmentbanker samt från övriga i Creades nätverk. För både noterade och onoterade företag strävar Creades efter att i så stor grad som möjligt etablera en relation eller bevakning på ett tidigt stadie för att ha möjlighet att följa ett bolag under längre tid innan en investering blir aktuell. Dock finns det fall där en möjlig­het uppkommer på kort varsel och då agerar vi därefter.

 

ANALYS- OCH INVESTERINGSPROCESS

Ett investeringsbeslut föregås alltid av en ingående analys av en potentiell investering med avseende på bland annat företagets nuvarande lönsamhet, konkurrenssituation och framtidsutsikter. Analysarbetet omfattar bland annat:

  • Genomlysning av bolagets finansiella och operativa resultat.
  • Jämförelse mellan bolagets finansiella och operationella nyckeltal med konkurrenter och bolag med liknande strategiska förutsättningar.
  • Intervjuer med till exempel kunder, leverantörer tidigare anställda och branschexperter.
  • Analyser av marknadsförutsättningar och legala aspekter.
  • Identifiering och värdering av projekt/åtgärder som kan öka företagets konkurrenskraft.

 

Analysarbetet utmynnar i en företagsvärdering. Är bolaget lågt värderat sett över en konjunkturcykel, utan att räkna in nya åtgärder och förändringar, är bolaget intressant. Sannolikheten för en investering ökar med en låg värdering i kombination med att det finns en attraktiv plan att genom aktivt ägarengagemang genomföra åtgärder som kan skapa ytterligare värde.