Bolagsstämmor

Här publiceras information om Creades bolagsstämmor

 

Årsstämma 2021

Årsstämma för Creades AB (publ) kommer att hållas i Stockholm den 14 april 2021.

 

Anmälan


Information om hur anmälan går till finns i kallelsen till årsstämman som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på denna webbplats tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman.

 

Ärende


Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen. Sådan begäran bör ha inkommit senast den 15 februari 2021 och handlingarna ska skickas till följande adress:

 

Creades AB

Att: Styrelseordförande

Box 55900

102 16 Stockholm

 

 

 

Årsstämma 2020-04-21

Protokoll

Kallelse

Formulär för förhandsröstning

Fullmakt

Årsredovisning 2019

Föreslagen bolagsordning 2020

Valberedningens förslag

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsens uttalande angående utvärdering av ersättningsprinciperna

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 aktiebolagslagen

Styrelsens förslag angående försäljning av aktier i Inet Holding AB

Styrelsens förslag angående försäljning av aktier i PRNT Printing Solutions Holding AB

Styrelsens förslag angående försäljning av aktier i Röhnisch Holding AB

Revisionsberättelse 2019

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54

CV Hélène Barnekow

Årsstämma 2019-04-10

Protokoll

Kallelse

Fullmakt

Årsredovisning 2018

Valberedningens förslag 2019

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsens uttalande angående utvärdering av ersättningsprinciperna

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § Aktiebolagslagen

Revisionsberättelse 2018

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54

Årsstämma 2018-04-10

Protokoll

Kallelse

Fullmakt

Årsredovisning 2017

Valberedningens förslag 2018

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsens uttalande angående utvärdering av ersättningsprinciperna

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 Aktiebolagslagen

Revisionsberättelse 2017

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54

Årsstämma 2017-04-19

Protokoll

Kallelse

Fullmakt

Årsredovisning 2016

Valberedningens förslag (punkt 2 och 9-12)

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8b)

Styrelsens förslag till bolagsordning (punkt 15)

Styrelsens uttalande angående utvärdering av ersättningsprinciperna

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Inet Holding AB (punkt 16)

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 Aktiebolagslagen (punkt 17)

Revisionsberättelse 2016

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54

Årsstämma 2016-04-07

Protokoll

Kallelse

Fullmakt

Årsredovisning 2015

Valberedningens förslag (punkt 2 och 9-12)

Valberedingens motiverade yttrande 2016

Styrelsens förslag om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna. (punkt 14)

Styrelsens förslag om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier. (punkt 15)

Styrelsens uttalande angående utvärdering av ersättningsprinciperna

Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13

Revisionsberättelse

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54

Revisorns yttrande enligt 20 kap 8

Revisorns yttrande enligt 20 kap 14

CV Cecilia Hermansson

CV Hans Toll

Årsstämma 2015-04-16

Protokoll

Presentation

Kallelse

Valberedningens förslag (punkt 2 och 9-12)

Valberedningens motiverande yttrande

Årsredovisning 2014

Styrelsens förslag till fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekpitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna (inlösenprogram) (punkt 15)

Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier och minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier (punkt 16)

Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13

Revisionsberättelse

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54

Revisorns yttrande enligt 20 kap 8

Revisorns yttrande enligt 20 kap 14

Fullmakt

Årsstämma 2014-03-03

Protokoll

Presentation

Kallelse

Årsredovisning 2013 och verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2013

Valberedningens förslag (punkt 2 och 9-12)

CV Jane Walerud

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet (punkt 14)

Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13

Revisorns yttrande enligt 20 kap 14

Revisorns yttrande enligt 20 kap 8

Fullmakt

Extra bolagsstämma 2013-09-02

Protokoll

Presentation - Yttrande över särskild granskning

Kallelse

Fullmakt

Yttrande avseende den särskilda granskningen

Styrelsens förslag till beslut om fondemission och minskning av aktiekapitalet (punkt 8)

Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8

Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 och 20 kap 12

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13

Revisorns yttrande enligt 20 kap 8

Revisorns yttrande enligt 12 kap 7 och 20 kap 12

Revisorsyttrande enligt 20 kap 14

Årsstämma 2013-04-23

Protokoll

Bilaga 3 - Bolagsordning

VD-presentation

Kallelse

Creades Årsredovisning 2012

Valberedningens förslag

Fullmakt

Extra bolagsstämma 2013-02-15

Protokoll

Kallelse

Fullmakt

Fullständigt förslag från Biovestor och Pan Capital inklusive redogörelse enligt 20 kap 13 §

Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § samt 20 kap 12 §

Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8 §

Bilaga A till yttrande enligt 12 kap 7 § och 20 kap 12 §

Revisorns yttrande enligt 20 kap 14 §

Revisorns yttrande enligt 12 kap 7 § och 20 kap 12 §

Revisorns yttrande enligt 20 kap 8 §

Extra bolagsstämma 2012-10-26

Protokoll

VD-presentation och beslutspunkter

Kallelse

Fullmakt

Styrelsens förslag till beslut om fondemission och minskning av aktiekapitalet (punkt 7)

Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8

Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 och 20 kap 12

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13

Revisorns yttrande enligt 12 kap 7 och 20 kap 12

Revisorns yttrande enligt 20 kap 8

Revisors yttrande enligt 20 kap 14

Extra bolagsstämma 2012-04-20

Protokoll

VD-presentation

Kallelse

Valberedningens fullständiga förslag

Årsstämma 2012-02-20

Protokoll