Substansvärde per 2017-08-31

Koncernens substansvärde ökade under året med 7 % justerat för utdelning. Six Return Index ökade under samma period med 7 %

Per 31 augusti 2017 uppgick Creades substansvärde till 267 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2016 uppgick till 261 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 018 82 31
Lindab 7 929 322 649 52 19
NOTE 7 780 915 172 14 5
Kitron 17 769 300 148 12 4
Övriga noterade värdepapper 264 21 8
 
Onoterade tillgångar
Acne Studios 217 17 7
Apotea 121 10 4
Tink 93 7 3
Röhnisch 86 7 3
Inet 80 6 2
Global Batterier 41 3 1
Kaching 30 2 1
Övriga onoterade värdepapper 39 3 1
Orealiserat övervärde i dotterbolag 55 4 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 319 26 10
Totalt   3 331 267 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen. Inklusive orealiserade övervärden i dotterbolag.
  • 2 Varav 326 Mkr avser likvida medel i moderbolaget, inklusive 14 Mkr avseende ännu ej betald likvid för aktier i Tink, enligt avtal.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2017: 10 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2017-09-05