Substansvärde per 2020-06-30

Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +22 (+13) procent. OMXSGI avkastade under samma period -4 (+20) procent


Creades substansvärde med tillägg för ännu ej utbetald utdelning uppgick per den 30 juni 2020 till 435 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 530 000 2 055 165 38
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring 1 1 784 143 33
 
Onoterade tillgångar
Tink 288 23 5
PRNT Printing Solutions 257 21 5
Inet 242 19 4
Apotea 235 19 4
Instabox 75 6 1
Röhnisch 70 6 1
Övriga onoterade värdepapper 150 12 3
 
Övriga tillgångar och skulder 2 231 11 2
Beslutad ej utbetald utdelning återlagd 3 131 11 2
Totalt   5 519 435 100
  • 1 De tre största innehaven är Stillfront, Addnode och Midsona med ett sammantaget värde om SEK 1 046 mn, motsvarande 59 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  • 2 Varav SEK 326 mn avser likvida medel.
  • 3 Årsstämman beslutade om kvartalsvis utdelning. Tre kvartal motsvarande totalt 10,50 per aktie har ännu inte utbetalts.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli 2020 redovisas i mitten av augusti (2020: 11 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2020-07-10