Substansvärde per 2021-02-28

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-februari 2021 uppgår till +8,3 %. OMXSGI avkastade +5,6 % under samma period

Creades substansvärde uppgick den 28 februari 2021 till 691 kr per aktie. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet till 641 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 1 559 300 000 4 126 331 48
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring 1 2 004 161 23
 
Onoterade tillgångar
Apotea 370 30 4
Inet 358 29 4
Instabox 346 28 4
StickerApp 332 27 4
Tink 311 25 4
Röhnisch 69 6 1
Övriga onoterade värdepapper 153 12 2
 
Övriga tillgångar och skulder inklusive beslutad ej utbetald utdelning 2 545 44 6
Totalt   8 614 691 100
  • 1 De tre största innehaven är Embracer, Kamux OY och Midsona med ett sammantaget värde om SEK 703 mn, motsvarande 35 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  • 2 Varav SEK 888 mn avser likvida medel. Det finns ingen beslutad ej utbetalad utdelning varför substansvärdet överensstämmer med eget kapital.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2021: 16 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2021-03-03