Substansvärde per 2018-05-31

Koncernens avkastning på substansvärdet för perioden uppgår till 13%, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 4% under samma period

Per 31 maj 2018 uppgick Creades substansvärde till 295 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2017 uppgick till 272 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 360 109 37
Lindab 7 929 322 562 45 15
Addnode 3 236 297 312 25 8
NOTE 3 169 915 71 6 2
Övriga noterade värdepapper 298 24 8
 
Onoterade tillgångar
Dotterbolag
Röhnisch 98 8 3
Inet 71 6 2
Orealiserat övervärde i dotterbolag 73 6 2
Övriga onoterade tillgångar
Acne Studios 299 24 8
Apotea 129 10 4
Tink 93 7 3
Kaching 47 4 1
Övriga onoterade värdepapper 38 3 1
 
Övriga tillgångar och skulder 2 229 18 6
Totalt   3 680 295 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen. Inklusive orealiserade övervärden i dotterbolag.
  • 2 Varav 225 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2017: 10 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2018-06-05