Substansvärde per 2020-05-31

Creades avkastning på substansvärdet, efter justering för återinvesterad utdelning, för perioden januari till och med maj 2020 uppgår till +18 %. OMXSGI avkastade -6 % under samma period


Creades substansvärde med tillägg för ännu ej utbetald utdelning uppgick per den 31 maj 2020 till 420 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 530 000 2 146 172 41
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring 1 1 576 126 30
 
Onoterade tillgångar
Tink 285 23 5
PRNT Printing Solutions 210 17 4
Inet 192 15 4
Apotea 190 15 4
Instabox 75 6 1
Röhnisch 60 5 1
Kaching 33 3 1
Övriga onoterade värdepapper 113 9 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 221 18 4
Beslutad ej utbetald utdelning återlagd 3 131 11 3
Totalt   5 232 420 100
  • 1 De tre största innehaven är Addnode, Stillfront och Midsona med ett sammantaget värde om SEK 930 mn, motsvarande 59 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  • 2 Varav SEK 402 mn avser likvida medel.
  • 3 Årsstämman beslutade om kvartalsvis utdelning med totalt 10,50 per aktie, vilket ännu inte har utbetalts.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli 2020 redovisas i mitten av augusti (2020: 11 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2020-06-03