Substansvärde per 2020-11-30

Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari till och med november 2020 uppgår till +53 %. OMXSGI avkastade +13 % under samma period

Creades substansvärde uppgick den 30 november 2020 till 539 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 530 000 2 929 235 44
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring 1 1 840 148 27
Övriga noterade tillgångar/skulder -39 -3 -1
 
Onoterade tillgångar
Inet 290 23 4
Tink 288 23 4
Apotea 282 23 4
StickerApp (tidigare PRNT Printing Solutions) 257 21 4
Instabox 75 6 1
Röhnisch 69 6 1
Övriga onoterade värdepapper 147 12 2
 
Övriga tillgångar och skulder inklusive ej utbetald utdelning. 2 582 47 9
Totalt   6 720 539 100
  • 1 De tre största innehaven är Midsona, Stillfront och Addnode med ett sammantaget värde om SEK 685 mn, motsvarande 37 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
  • 2 Varav SEK 742 mn avser likvida medel. Årsstämman beslutade om kvartalsvis utdelning med 3,50 kr per aktie. Ett kvartal motsvarande totalt 3,50 per aktie har ännu inte utbetalts och har därför inte belastat substansvärdet negativt.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2020: 11 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2020-12-03