Substansvärde per 2018-08-31

Avkastning på substansvärdet uppgick till 11 %, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 11 % under samma period.

Per 31 augusti 2018 uppgick Creades substansvärde till 290 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2017 uppgick till 272 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 270 102 35
Lindab 7 929 322 546 44 15
Addnode 3 558 478 356 29 10
Övriga noterade värdepapper 309 25 9
 
Onoterade tillgångar
Dotterbolag
Röhnisch 92 7 3
Inet 73 6 2
Orealiserat övervärde i dotterbolag 81 7 2
Övriga onoterade tillgångar
Acne Studios 338 27 9
Apotea 125 10 3
Tink 93 7 3
Kaching 52 4 1
Övriga onoterade värdepapper 47 4 1
 
Övriga tillgångar och skulder 2 232 19 6
Totalt   3 611 290 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen. Inklusive orealiserade övervärden i dotterbolag.
  • 2 Varav 207 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2018: 9 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2018-09-05