Substansvärde per 2018-10-31

Koncernens avkastning på substansvärdet för perioden uppgår till 16%, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 3% under samma period

Per 31 oktober 2018 uppgick Creades substansvärde till 303 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2017 uppgick till 272 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 498 120 40
Lindab 7 929 322 507 41 13
Addnode 2 3 405 733 381 31 10
Övriga noterade värdepapper 261 21 7
 
Onoterade tillgångar
Dotterbolag
Röhnisch 80 6 2
Inet 77 6 2
Orealiserat övervärde i dotterbolag 66 5 2
Övriga onoterade tillgångar
Acne Studios 338 27 9
Apotea 130 10 3
Tink 93 7 2
Kaching 52 4 1
Övriga onoterade värdepapper 47 4 1
 
Övriga tillgångar och skulder 3 244 20 6
Totalt   3 775 303 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen. Inklusive orealiserade övervärden i dotterbolag.
  • 2 Innehaven ägs via kapitalförsäkring.
  • 3 Varav 241 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2018: 9 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2018-11-05