VDs årskommentar

VDs årskommentar 2016

Bästa aktieägare,

I ett avsnitt av Netflix mycket sevärda TV-serie ”Narcos” säger den colombianske drogbaronen Pablo Escobar att ”Lögner är nödvändiga i tider när det är för svårt att tro på sanningen”. Citatet skulle kunna tjäna som en kommentar till aktiemarknadens utveckling under 2016 där oväntade och förmodat negativa händelser nästan undantagslöst följdes av positiva marknadsreaktioner. Utan att gå så långt som att hävda att marknadens aktörer rakt av ljuger för sig själva och varandra, kan man ändå förundras över den imponerande förmågan att hitta silverkanter i de många mörka moln som tornat upp sig. Förvisso finns det även positiva signaler i form av en gradvis förbättrad global tillväxt och rapporterna för fjärde kvartalet 2016 tyder på en god utveckling av vinstnivåerna på flera marknader. Dessa närtida ekonomiska faktorer har, än så länge, visat sig väga tyngre än de mer långsiktiga politiska riskerna och som en konsekvens steg Creades huvudsakliga jämförelseindex SIX Return med 10 procent under året med flera toppnoteringar under årets sista dagar.

Creades har även framgent en försiktig inställning till de relativt höga värderingsnivåerna på både den publika och privata marknaden. Vår strategi att kombinera långsiktiga investeringar med möjligheten att agera snabbt och opportunistiskt när tillfälle dyker upp har fungerat väl och vi är nöjda med att under 2016 ha överträffat såväl våra absoluta som relativa avkastningskrav. Totalt steg Creades substansvärde per aktie med 12 procent underåret och samtliga investeringsområden – Långsiktiga publika investeringar, Långsiktiga privata investeringar och den Aktiva förvaltningen av mindre finansiella investeringar – har bidragit till årets goda utveckling. Vi ser detta som ett kvitto på en väl balanserad portfölj och en god bärighet i vår strategi.

Portföljförändringar

Det gångna året har präglats av en hög aktivitetsnivå där vi välkomnat tre nya portföljbolag i form av Tink, Röhnisch och Kitron.

 

I maj förvärvade Creades drygt 10 procent av Tink i samband med en nyemission. Tink är en ekonomiapp som ger användaren överblick över samtliga konton och kort inom en och samma tjänst. Användaren kan även använda Tink för att betala räkningar och göra överföringar och inom kort lanseras möjligheten att öppna sparkonton och byta bolån direkt i appen. Tink har även en licensieringsaffär där banker använder Tinks system på licensbasis för att på så vis förbättra servicen till sina egna kunder. Bolaget har vuxit kraftigt och har idag över 350 000 användare.

Röhnisch, som designar och säljer träningskläder för kvinnor, blev ett nytt portföljbolag i augusti då Creades förvärvade knappt 70 procent av grundarfamiljens aktier. Bolaget, som leds av grundarens barnbarn Fredrik Röhnisch, omsätter idag knappt 200 Mkr och har knappt 60 procent av försäljningen i Norden. Familjen Röhnisch kvarstår som en betydande ägare och planen är att gemensamt bygga bolaget med fokus på fortsatt utveckling av varumärket, kanalstrategin och geografisk expansion.

I november förvärvade Creades 10 procent av aktierna i det norska kontraktstillverkningsbolaget Kitron. Creades har genom det tidigare ägandet i NOTE god kunskap om branschen och ser goda möjligheter för fortsatt tillväxt inom nordisk elektronikbaserad kontraktstillverkning. Under året har Creades även ökat sitt ägande i NOTE. I december presenterade Altor ett utköpserbjudande till Transcoms övriga aktieägare vilket Creades ställt sig positiv till. Vi är nöjda med den transformation Transcom genomgått under vår tid som ägare och om budet går igenom på nuvarande nivå kommer Creades investering
i bolaget ha gett en total avkastning på 118 procent.

Utveckling i befintliga portföljbolag

Avanza har under året stärkt sin marknadsposition och ökat takten i produktutveckling och serviceerbjudande. Såväl antalet kunder som sparkapitalet ökade med över 20 procent på årstakt. Vi anser bolaget vara väl positionerat för att fortsätta sin tillväxtresa under ledning av Johan Prom som tog vid som VD i november.

Lindabs största verksamheter inom ventilation och byggprodukter fortsatte utvecklas väl under året, emedan försäljningen av stålbaserade industrifastigheter hade ännu ett utmanande år på grund av en fortsatt svag rysk marknad och stigande stålpriser. Creades ser goda möjligheter till en framtida positiv värdeutveckling för bolaget genom fortsatta lönsamhetsförbättringar, tillväxt inom den befintliga affären och ett förtydligat fokus inom bolagets respektive huvudområden Ventilationssystem, Byggprodukter och Byggnadslösningar.

NOTE har fortsatt utvecklas väl under året och lönsamheten har stärkts genom fortsatt effektivisering och konsolidering av produktionen. Den underliggande marknaden är gynnsam och under året har bolagets processer för försäljning och marknadsföring stärkts för att möjliggöra fortsatt framtida tillväxt.

Vår största onoterade investering Acne Studios har fortsatt leverera en imponerande tillväxt med bibehållen god lönsamhet. Den redan bevisade förmågan att växa internationellt genom egna butiker har under året kompletterats med en mycket god utveckling för bolagets e-handel. Trots att bolaget på senare år haft en mycket stark tillväxt ser vi och grundarna många återstående möjligheter till fortsatt värdeskapande.

Även Inet har fortsatt sin starka tillväxt inom försäljning av datorer och datortillbehör. Bolaget har fortsatt växa inom både egna butiker och e-handel och i slutet av året utgjorde e-handeln över 60 procent av bolagets totala omsättning. Under året utsågs Inet till vinnare i tävlingar arrangerade av Prisjakt, Pricerunner och Sweclockers – Ett utmärkt exempel på bolagets särställning hos sina kunder!

Global hade under 2016 en blandad utveckling där man både vunnit och förlorat några större kundkontrakt. Bolaget avslutade dock året starkt både på intäkts- och kostnadssidan och går in i 2017 med ett ökande momentum.

Substansvärde

Avkastningen för Creades substansvärde per aktie var under 2016 12 procent, vilket därmed överträffade SIX Return som steg med 10 procent under samma period. Creades överträffade även sitt absoluta avkastningskrav om 7,5 procent. Samtliga noterade portföljbolag har ökat i värde under året där i synnerhet NOTE (35 procent) och Lindab (19 procent) har bidragit med god avkastning.

 

Utvecklingen har även varit god bland våra onoterade bolag där Acne Studios ökat 24 procent, Inet med 15 procent, Tink med 9 procent och Röhnisch med 6 procent. Global är det enda bolaget med negativ värdeutveckling under året (–6 procent).

 

Samtliga onoterade portföljbolag i vilka Creades är majoritetsägare konsolideras in i koncernen till bokfört värde. Det finns skäl att tro att en faktisk marknadsvärdering i vissa fall skulle överstiga den värdering som nu reflekteras i substansvärdet och Creades avser under året se över möjligheten att komplettera den löpande substansvärdesrapporteringen med information om eventuella skillnader mellan bokfört värde och bedömt marknadsvärde.

 

Det enskilt största bidraget till det ökade substansvärdet kommer från den aktiva förvaltningen inom Övriga noterade värdepapper. Här skapades under året 92 Mkr i värdeökning, motsvarande 27 procent avkastning på investerat kapital. En viktig källa till detta värdeskapande har varit Creades allt mer aktiva agerande i samband med börsintroduktioner där vi ser goda möjligheter att komma in som en långsiktig och aktiv ägare.

Framtidsutsikter


Vi går in i 2017 med dryga 300 Mkr i kassan och ett förväntat ytterligare tillskott om 247 Mkr vid en försäljning av Transcom. Vi står med andra ord väl rustade att tillvarata de möjligheter marknaden bjuder. Som vi tidigare kommunicerat är avsikten att framgent lämna utdelning till aktieägarna istället för det tidigare förfarandet med inlösen. Utdelningens storlek föreslås bli 14,00 Kr per aktie. Under året kommer vi fortsätta utveckla vårt arbetssätt med fokus på att bli mer effektiva i att sålla och välja i det stora investeringsflöde vår strategi möjliggör. Genom att fortsätta vara en långsiktig, engagerad ägare med vilja och förmåga att agera snabbfotat avser vi skapa en unik exponering och en god riskjusterad avkastning åt våra aktieägare.

 

Inledningen på 2017 följer i mångt och mycket tendenserna från 2016 med å ena sidan tilltagande politisk osäkerhet och å andra sidan vinsttillväxt och tilltagande framtidstro på marknaden. När sentimentet någon gång skiftar från molnens silverkant till själva molnen kan det gå fort. Creades team har historiskt lyckats skapa goda resultat oavsett marknadsriktning och som opportunistisk investerare med brett mandat är vi väl skickade att agera oavsett om marknaden bjuder silver eller bly. ”Plata o Plomo”, som Pablo Escobar hade sagt.

John Hedberg
Verkställande direktör