VDs årskommentar

VDs årskommentar 2017

Bästa aktieägare,

Bästa aktieägare,
I mars 2017 släppte den begåvade amerikanske R&B-artisten Khalid sitt debutalbum ”American Teen”. Titelspårets refräng ”So wake me up in the spring, while I’m high off my American Dream” framstår i skrivande stund som en träffsäker profetia för marknadsläget våren 2018. Efter en längre period av stabila globala börsuppgångar, med stöd i en expansiv amerikansk politik och en urstark konjunktur, bjöd inledningen av 2018 på en mer skakig marknad, driven av oro för stigande amerikansk inflation och långräntor. Det är ännu för tidigt att veta om den amerikanska drömmen är på väg att bli en mardröm, men det finns onekligen goda skäl att förbereda sig för ett bryskt uppvaknande under våren och att med båda fötterna på jorden hålla sig vaken och alert.

Från Creades sida har vi varit både vakna och alerta under året som gått, med resultatet att substansvärdet per aktie ökat med 10 procent. Vi slog därmed både vårt absoluta avkastningskrav om 7,5 procent och vårt relativa avkastningskrav i form av Stockholmsbörsen (Six Return Index) som steg med 9 procent. Aktiviteten har varit hög både på portföljnivå och bolagsnivå, med två nya långsiktiga innehav (Apotea och Kaching), en avyttring (Kitron) och VD-byten i samtliga större noterade innehav (Avanza, Lindab och Note).

Creades mål är att ge våra aktieägare en god riskjusterad avkastning genom att aktivt arbeta med en portfölj fördelad på tre huvudområden – Långsiktiga noterade innehav, Långsiktiga onoterade innehav och Aktiv förvaltning av mindre finansiella innehav. Att vi under 2017 överträffade våra mål trots en svag kursutveckling för de två största innehaven Avanza och Lindab ser vi som ett kvitto på bärigheten i vår investeringsstrategi. Vi ser även att vårt aktiva, långsiktiga ägande, kombinerat med möjligheten att agera snabbt och opportunistiskt när tillfälle dyker upp, ger oss goda förutsättningar att leverera värde även i en potentiellt mer turbulent omvärld, vars konturer
möjligen kan skönjas här i inledningen av 2018.

Portföljförändringar
I april förvärvade Creades knappt 5 procent av Apotea – Sveriges första och klart största fullsorterade nätapotek. Apotea uppfyller flera av de viktiga kriterier vi letar efter i våra investeringar – en disruptiv affärsmodell och ett mycket starkt kundfokus under ledning av ett bevisat framgångsrikt grundarteam. Bolaget utvecklades mycket väl under året med 55 procent försäljningsökning, flerdubblad vinst och flera fina priser, bland annat Prisjakts Årets Nätbutik och Pricerunners Årets e-handlare. Bolagets särställning inom kundvård och logistik bådar gott för en fortsatt god utveckling även i framtiden och Creades ser fram emot att vara med på och bidra till den fortsatta resan.

Vårt andra nya förvärv Kaching utvecklar digitala och mobila kassasystem för detaljhandeln som möjliggör en bättre kundupplevelse i butik och skapar förutsättningar för ett sömlöst multikanalserbjudande mellan fysiska butiker och e-handel. Bolaget har initialt riktat in sig mot Apples premiumåterförsäljare där en kedja redan har systemet i drift sedan i somras och flera andra, även internationella, kedjor är kontrakterade för implementering under 2018. Creades äger sedan februari cirka 30 procent av Kaching och är därmed största ägare efter grundaren och VD Mathias Plank.

I december avyttrade Creades hela sitt innehav i den norska elektroniktillverkaren Kitron. Under sin förhållandevis korta tid i Creades portfölj – investeringen gjordes i november 2016 – levererade Kitron en totalavkastning på 15 procent och överträffade därmed Creades avkastningskrav med råge.

Under året har Creades även genomfört ett antal mindre investeringar i bolag i tidiga faser men med en bedömd hög framtida tillväxtpotential. Några exempel på sådana bolag är ljudboksbolaget Kitab Sawti, spelutvecklaren Fast Travel Games, GDPR-bolaget DPOrganizer samt försäkringstjänsten Hedvig. Då det investerade beloppet per bolag är väsentligt lägre än för ett traditionellt långsiktigt innehav, redovisas dessa gemensamt i substansvärdet under posten ”Övriga onoterade innehav” med avsikten att över tiden lyfta upp och särredovisa de innehav som utvecklar tillräcklig skala.

Utveckling i befintliga portföljbolag
Avanzas tillväxtresa fortsatte under året med nya rekord på flera områden. Bolaget välkomnade 140,000 nya kunder (25 procent fler än vid årets början) vilket är en ny toppnotering. Takten i nya produktlanseringar var fortsatt hög med nya betydande tjänster som Avanza Auto och bolånesatsningen Bolån+. Att Avanza vann SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande är inget rekord i sig självt, men att det skedde för åttonde året i rad är unikt. Vi ser fram emot en fortsatt stark utveckling för Avanza under ledning av Rikard Josefson som tillträdde som ny VD i november 2017.

Lindabs försäljning ökade med 5 procent under året och levererade ett resultat i linje med föregående år. Ventilationsaffären fortsatte utvecklas väl, emedan byggverksamheten i affärsområdet Building Systems hade ännu ett utmanande år. I september offentliggjorde bolaget beslutet att accelerera strategin med fokus på ventilationsaffären och utvärdering av strukturella alternativ för övriga icke ventilationsrelaterade verksamheter. Vi ser mycket positivt på denna utveckling och har en stor tilltro till att bolaget efter några mediokra år nu är på väg in i en mer positiv fas under ledning av nye VD:n Ola Ringdahl som tillträder senare i år.

Note har utvecklats mycket väl under året med god tillväxt i såväl försäljning som lönsamhet. Den underliggande marknaden är fortsatt stark och bolaget gynnas av ett produktionsnätverk som kombinerar de nordiska enheternas kundnärhet med skal- och kostnadsfördelar från volymproduktion i Kina och Baltikum. Den tillväxtstrategi med fokus mot större kunder som formulerats av Per Ovrén som tillträdde som VD i april ger stöd för en fortsatt sund utveckling.

Vår största onoterade investering Acne Studios har även i år fortsatt sin internationella expansion med god lönsamhet. Acne Studios har en unik position som ett modernt, globalt lyxvarumärke och vi ser goda fortsatta tillväxtmöjligheter från e-handeln som redan idag utgör över 30 procent av bolagets försäljning. Under året togs även ett betydelsefullt steg in på den viktiga kinesiska marknaden där man utöver nya butiker i Beijing och Hong Kong även etablerat en dedikerad kinesisk e-handelsverksamhet.

Även de något mindre onoterade innehaven utvecklades väl. Detta gäller i synnerhet Inet som fortsatt växa med ökande marginal. Den egna e-handeln som nu utgör 60 procent av bolagets omsättning är en viktig bidragande faktor. Röhnisch hade ett något svagare år där tillväxten inom de egna butikerna och e-handeln inte fullt ut lyckades väga upp den svagare utvecklingen inom återförsäljaraffären. Tink fortsätter sin imponerande utveckling, i synnerhet inom den viktiga licensaffären där fler nya kontrakt tecknades under året. Global hade liksom förra året en blandad utveckling där dock de positiva nyheterna i form av ett nytt större kundkontrakt ger förutsättningar för ett betydande vinstlyft under 2018.

Substansvärde
Creades substansvärde per aktie ökade under året med 10 procent och överträffade därmed Six Return Index som steg med 9 procent under samma period. Creades överträffade även sitt absoluta avkastningskrav om 7,5 procent. Den noterade delen av portföljen levererade en tudelad avkastningsprofil där de två största innehaven Avanza (–4 procent) och Lindab (–5 procent) bidrog negativt. En stark utveckling för de övriga noterade innehaven Note (+43 procent), Kitron (+7 procent) samt den aktiva förvaltningen inom ramen för Creades kapitalförsäkring (+16 procent) gjorde att de noterade innehaven sammantaget bidrog med en positiv avkastning om 2 procent. Samtliga onoterade innehav ökade i värde under året, med Inet (120 procent), Tink (110 procent) och Ferronordic som enskilt största bidragsgivare. I slutet av 2017 noterades Ferronordic på Stockholmsbörsen, varvid Creades preferensaktier konverterades till stamaktier och innehavet redovisas framgent bland övriga noterade värdepapper. Totalt bidrog de onoterade innehaven med en positiv avkastning om 41 procent.

Framtidsutsikter
Vi går in i 2018 med en väl balanserad portfölj och 342 Mkr i kassan. Det är ett tacksamt utgångsläge mot bakgrund av den mer svängiga marknad som präglat inledningen av året – i synnerhet om det visar sig vara inledningen på en större nedgång. En sådan behöver inte nödvändigtvis vara av ondo för Creades, tvärtom har vår investeringsstrategi historiskt visat sig vara väl lämpad också för mer turbulenta perioder och några av Creades bästa investeringar har gjorts i samband med större nedgångar. Flera innehav i vår portfölj har därtill en profil som inte entydigt missgynnas av en nedgång. Vår enskilt största tillgång Avanza är tillexempel ett utmärkt val för den som vill investera i en ränteuppgång då en sådan skulle ha en kraftigt positiv effekt på bolagets räntenetto. Så vad skall då väcka oss ur den ”American Dream” som Khalid besjunger i sitt debutalbum? Stigande amerikanska räntor, tilltagande inflation och en försvagad dollar är onekligen några möjliga kandidater. Mot detta talar att den underliggande konjunkturen fortsatt är stark, vilket skulle ge stöd åt en fortsatt uppgång. Vi tänker inte sia om när sentimentet ändras från dur till moll, men kommer lyssna noga och anpassa vår dans efter den låt som spelas. Den mest spelade låten från Khalids debutalbum heter för övrigt ”Young, Dumb and Broke”. Man kan diskutera om någon medlem av vårt investeringsteam längre kvalificerar sig för epitetet ”Young”. Vad som är desto mer säkert är att vi under året skall göra allt som står i vår makt för att undvika de två övriga epiteten!


John Hedberg
Verkställande direktör