VDs årskommentar

VDs årskommentar 2019

Bästa aktieägare,

Johan Rencks rikligt och rättmätigt prisbelönta HBO-serie ”Chernobyl” inleds med en monolog där seriens huvudperson Legasov konstaterar att kostnaden för en lögn inte i första hand ligger i att lögnen misstas för sanning. Den verkliga faran är istället att vi med tiden, efter att ha hört för många lögner, helt överger vår förhoppning att hitta sanningar och istället nöjer oss med berättelser. När jag nu sätter pennan till arket för att sammanfatta Creades utveckling under 2019 gör jag det med det självklara löftet att helt undvika lögner. Samtidigt vågar jag inte utlova en hundraprocentig sanningshalt av den enkla anledningen att vår verksamhet i sin kärna handlar om att ta kalkylerade risker på berättelser om framtiden i förhoppningen om att dessa berättelser med tiden skall besannas. Med dessa förutsättningar hoppas jag att du som läsare skall finna nöje i den sanna berättelsen om Creades så som den ser ut idag.

 

En absolut sanning är att Creades substansvärde per aktie ökade med 30 procent vilket är vårt näst bästa resultat någonsin1) och vi har därmed överträffat vårt absoluta avkastningsmål om 7,5 procent flera gånger om. Det är lika sant att vi i år inte lyckades överträffa vårt relativa mål om att också avkasta bättre än Stockholmsbörsen (Six Return Index) som levererade imponerande 35 procents avkastning under 2019. På en hög nivå är vi med andra ord absolut nöjda, men samtidigt relativt missnöjda.

 

Creades mål är att ge våra aktieägare en god riskjusterad avkastning genom att aktivt arbeta med en portfölj fördelad på tre huvudområden – Direktägda noterade innehav, Aktiv förvaltning av noterade innehav inom ramen för Creades kapitalförsäkring samt Onoterade innehav. Under året har de Direktägda noterade innehaven avkastat 29 procent och den Aktiva förvaltningen avkastat 54 procent. Tillsammans bidrog de noterade innehaven med 36 procents avkastning och överträffade därmed Stockholmsbörsens utveckling.

 

De Onoterade innehaven bidrog med 25 procents avkastning under året. Inriktningen att investera i såväl noterade som onoterade tillgångar har varit intakt sedan starten 2012 och en investerad tusenlapp i Creades innehav har sedan dess växt till 3 690 kronor. Om samma tusenlapp vid samma tid investerats i index hade den tusenlappen idag motsvarat 2 790 kronor. Vi ser detta som ett kvitto på bärigheten i vår investeringsstrategi där aktivt, långsiktigt ägande, kombineras med möjligheten att agera snabbt och opportunistiskt när tillfälle dyker upp. Vi tror även att vår modell med en potentiellt evig ägarhorisont och en tydlig huvudägare av kött och blod ger fördelar i jämförelse med andra ägarmodeller så som fondstrukturer eller mer anonyma institutionella ägarformer, t.ex. med avseende på flexibilitet och enkelhet i relation till de entreprenörer vars bolag vi stöttar. Detta har definitivt varit en sanning historiskt och vi vågar tro på att den berättelsen håller även i framtiden.

 

Portföljförändringar

Under året avyttrades hela innehavet i Lindab genom två försäljningar i maj respektive september. Lindab har funnits som ett betydande innehav i vår portfölj sedan Creades startades 2012 och den årliga avkastningen (IRR) under den åtta år långa ägarperioden stannar vid 11 procent vilket är acceptabelt men inte mer än så. Lite förenklat kan man säga att Creades investeringstes vid tiden för investeringen i stora drag var korrekt, men att det tog för lång tid att genomföra de åtgärder vi ville göra, bland annat som en konsekvens av att vi under en period var utestängda från styrelsen trots att vi var bolagets största ägare. Omvänt är vi mycket tillfreds med de senaste årens utveckling där en stark ordförande, en samspelt styrelse och en ny och kapabel bolagsledning tillsammans och på kort tid vässat såväl strategi som effektivitet i verksamheten, med en betydande värdeökning som följd. Lindab var med en avkastning om SEK 295 mn/59 procent vårt enskilt bästa innehav under 2019. För oss är detta ett tydligt bevis på sanningshalten i berättelsen om värdet av aktivt ägande.

 

I november förvärvade Creades 51 procent av PRNT Printing Solutions med StickerApp som största varumärke. Bolaget är en snabbt växande aktör inom e-handel och digitalt tryck med försäljning på över 40 geografiska marknader där USA, Norden och Storbritannien utgör de viktigaste. Vi är mycket imponerade av bolagets grundarkvartett som från huvudkontoret i Lomma skapat ett snabbt växande och starkt lönsamt bolag som idag är en av världens ledande aktörer inom sin nisch. Bolaget har betydande likheter med andra framgångsrika investeringar i Creades portfölj så som en stark strategisk position där man gynnas av tryckeribranschens snabbt pågående digitalisering, en effektiv produktion och, viktigast, ett mycket starkt fokus på kundnöjdhet. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med nuvarande ägare och ledning.

 

Utveckling i befintliga innehav

Vårt enskilt största innehav Avanza hade ett kursmässigt svagt första halvår, men kom tillbaka med besked mot slutet av året och levererade ett betydande bidrag i absoluta termer (SEK 236 mn). Prestationen är dock mer beskedlig (18 procent) uttryckt i relativa termer. Avanza har under året utvecklats i en fortsatt hög takt. Nettoinflödet om SEK 33 mdr, motsvarande 11 procent av sparkapitalet vid årets början, är det högsta under bolagets drygt 20-åriga historia och vi gläder oss också åt att 140 000 nya kunder valde Avanza under året – En starkt bidragande orsak till att Avanza redan i skrivande stund klarat målet om att nå över en miljon kunder under 2020. Att ha många kunder är kul, men nöjda kunder är ännu viktigare. Vi är därför mycket glada över att bolaget för tionde året i rad vann SKI:s utmärkelse ”Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande” och att man även erhöll priset som ”Årets Bank” av Privata Affärer för andra året i rad. Berättelsen om Avanza ger stöd för att påståendet att nöjda kunder ger nöjda aktieägare är sant.

 

Under året har Creades accelererat arbetet inom Aktiv förvaltning av noterade innehav inom ramen för Creades kapitalförsäkring. Historiskt har denna del av verksamheten huvudsakligen använts som ett mellansteg för att kunna bygga upp ett ägande i ett framtida långsiktigt innehav samt för att placera eventuell överlikviditet. Under året har vi utarbetat en förtydligad investeringsstrategi för den Aktiva förvaltningen med fokus på att hitta bolag vi bedömer har potential för långsiktig överavkastning utifrån ett antal fastställda kriterier. Den nya strategin ger även fortsatt utrymme för mer opportunistiska investeringar, t.ex. i bolag vi bedömer vara tydligt felvärderade på nuvarande nivåer. Arbetet har hittills varit mycket framgångsrikt och den aktiva förvaltningen (inklusive innehavet i Addnode) bidrog med en avkastning om 54 procent under 2019. Som en konsekvens har vi under året valt att allokera en större del av substansvärdet till den Aktiva förvaltningen som per årsskiftet utgjorde drygt 20 procent av det totala substansvärdet, fördelat på knappt 20 investeringar. Givet den ökade betydelsen av den Aktiva förvaltningen kommer vi i kommande rapporter redovisa denna som ett separat verksamhetsområde (i tillägg till Direktägda noterade innehav respektive Onoterade innehav) och därvidlag även löpande ange de tre största innehaven inom den Aktiva förvaltningen.

 

De större onoterade innehaven utvecklades mycket väl med Inet (SEK 119 mn/81 procent) som den starkast lysande stjärnan. Bolaget har under året uppvisat mycket stark tillväxt med ökande lönsamhet och därtill ökat andelen e-handel som idag uppgår till över 70 procent av den totala försäljningen. Ett viktigt steg i denna riktning var nedstängningen av två mindre butiker som ersattes med en nyöppnad flaggskeppsbutik på Sveavägen i Stockholm. Även Tink (SEK 95 mn/42 procent) och Apotea (SEK 61 mn/47 procent) gav betydande positiva bidrag. Våra övriga onoterade innehav uppvisade en mer blandad bild där Röhnisch (SEK –4 mn/ –5 procent) och Kaching (SEK –11 mn/–22 procent) värderades ned under året emedan övriga mindre onoterade innehav (SEK 4 mn/5 procent) endast ökade marginellt. Sammantaget bidrog de onoterade innehaven med SEK 264 mn/25 procents avkastning till substansvärdet.

 

Nettot av årets försäljningar och nyinvesteringar är att vår kassa (inklusive kortfristiga placeringar) stärkts från SEK 220 mn till SEK 764 mn och vi har därmed skapat ett betydande handlingsutrymme och flexibilitet för framtiden. En för aktieägarna direkt märkbar effekt är att styrelsen i år föreslår en övergång till kvartalsutdelning med tanken att detta skall gagna såväl aktieägarna som bolaget i form av ett jämnare och mer frekvent kassaflöde. Den ordinarie utdelningen föreslås därmed vara oförändrad till belopp (=14,00 kronor per aktie) men utbetalas kvartalsvis i form av fyra utbetalningar á 3,50 där den första av dessa utbetalas i samband med stämman. Som kompensation för vad som annars varit en fördröjd utdelning föreslås i tillägg en engångsutdelning om 10,50 kronor per aktie att utbetalas i samband med stämman med resultatet att total föreslagen utdelning därmed blir 24,50 kronor per aktie.

 

Framtidsutsikter

Vi går in i 2020 med en väl balanserad portfölj, god framdrift i portföljbolagen och en betydande kassa. Det är ett tacksamt utgångsläge mot bakgrund av en i vårt tycke svårförutsägbar marknad. Under året har vi på Creades endast i mycket begränsad omfattning använt derivat som ett verktyg för att skydda oss mot marknadssvängningar. Detta dels som en effekt av att vår ökade kassa ger oss en naturlig hedge, men också för att vi i sanningens namn ifrågasätter vår förmåga att göra detta på ett systematiskt framgångsrikt sätt.

 

Vi tycker däremot att vi har fog för påståendet att vi kan överträffa den berömda pilkastande schimpansen när det kommer till att hitta specifika investeringar inom ramen för marknadens variation. Vår avkastning i relation till index över tid belägger detta påstående och vi tror en viktig förklaring ligger i vårt fokus på bolag med den gemensamma nämnaren att de i högre grad gynnas av långsiktiga megatrender så som e-handel (Apotea, Inet), digitaliserad produktion (PRNT) och nya finansiella regelverk (Tink) och i lägre grad är direkt exponerade mot konjunkturen. Ett annat väl så viktigt skäl till den goda portföljutvecklingen är ett outtröttligt fokus på att leverera en kundupplevelse som överträffar konkurrenternas. Apotea, Avanza och Inet är exceptionella i avseendet att de inte bara ställer ut lockande kundlöften utan även, av kundtillströmningen att döma, också levererar på dem.

 

Ovanstående – att löften trots allt måste följas av leverans för att fungera över tiden – är hoppingivande i en tid då forskning visar att falska nyheter har större chans att delas än sanna nyheter och därtill att ökad exponering mot falska nyheter ökar vår benägenhet att tro på desamma. Legasov i ”Chernobyl” sammanfattar det väl i seriens sista sekunder: ”Sanningen är alltid där, oavsett om vi väljer att se den eller ej. Sanningen bryr sig inte om våra behov eller önskningar. Den tar ingen hänsyn till våra regeringar, ideologier eller religioner. Den ligger och väntar, för evig tid. Och detta, till slut, är den gåva Chernobyl gav oss. Där jag en gång fruktade sanningens pris ställer jag mig nu blott frågan – Vad kostar lögnen?”

 

John Hedberg
Verkställande direktör

 

1) 2013 avkastade vi hela 38 procent.