VDs årskommentar

VDs årskommentar 2018

Bästa aktieägare,

För den som gillar överraskningar och närmast surrealistiska utfall måste 2018 ha varit något av ett märkesår! Riksdagsvalet gav oss en S/MP-regering som skall driva allianspolitik, framsläppta av ett vänsterparti som uttryckligen inte skall ges något inflytande på politiken under mandatperioden. Den upp- och nedvända världen kan även skönjas på finansmarknaderna där ett stadigt flöde av förmodat dåliga nyheter så som handelskrig, ökad skuldsättning, oreglerad Brexit och begynnande räntehöjningar inte lämnat några bestående spår på världens börser. De få procentens nedgång i slutet av 2018 är i skrivande stund återhämtade och index (SIXRX) ligger nu högre än i fjolårets januari. I en samtid så tydligt influerad av Alice i Underlandet känns det nästan logiskt att ett av musikårets stora utropstecken var bandet Khruangbin – En trio från Texas verksamma inom den ganska smala genren Thai Funk. Bandet har sin bas och studio i en lada i byn Burton, Texas med knappt 300 invånare och turnerar just nu för utsålda arenor över hela världen. Med en frontman som ser ut som en asiatisk Mark Knopfler. Fast cool. Är Khruangbins framgång överraskande, nästan surrealistisk?
Kanske. Är den i takt med tiden? Definitivt!

 

I kontrast mot omvärlden, kan Creades 2018 beskrivas som stabilt och de överraskningar vi mött har huvudsakligen varit av positiv natur. Under året ökade vårt substansvärde per aktie med 14 procent. Vi slog därmed både vårt absoluta avkastningskrav om 7,5 procent och vårt relativa avkastningskrav i form av Stockholmsbörsen (SIXRX) som tappade 4 procent. Med undantag för vårt första verksamhetsår 2012 har Creades alltid överträffat börsens avkastning. Årets överavkastning om 18 procent är dock den högsta någonsin under Creades historia.

Creades mål är att ge våra aktieägare en god riskjusterad avkastning genom att aktivt arbeta med en portfölj fördelad på tre huvudområden – Långsiktiga publika investeringar, Långsiktiga privata investeringar och Aktiv förvaltning av mindre finansiella innehav. Vi ser årets goda utfall som ett kvitto på bärigheten i vår investeringsstrategi. Aktivt, långsiktigt ägande, kombinerat med möjligheten att agera snabbt och opportunistiskt när tillfälle dyker upp, är en god grund för värdeskapande också i en så överraskande och svårförutsägbar marknadsmiljö som den vi upplevde under 2018.

Portföljförändringar
Portföljarbetet under året har i högre grad kännetecknats av försäljningar snarare än nya investeringar. I februari sålde Creades hela sitt innehav i batteridistributören Global. Bolaget kom in i Creades som en del av uppdelningen av gamla Öresund. Efter några tuffa inledande år lyckades den nytillsatte VD:n Stefan Bohman vända utvecklingen och Global var vid försäljningen ett bolag med gott momentum. Försäljningen påverkade substansvärdet negativt med 11 Mkr. Genom två separata transaktioner i mars respektive juli avyttrades hela Creades innehav i elektronikunderleverantören Note. Under Creades åttaåriga ägarperiod genererade Note en årlig avkastning (IRR) om drygt 28 procent. I december ingick Creades bindande avtal om försäljning av innehavet i Acne Studios, en affär som genomförs under våren 2019. Creades har varit med på Acne Studios enastående tillväxtresa sedan 2006 och är djupt imponerade över hur bolagets grundare lyckats utveckla bolaget från ett lokalt jeansvarumärke till ett globalt lyxvarumärke. Investeringen i Acne Studios gav med en årlig avkastning (IRR) om 30 procent ett gott utfall för Creades.

 

De tre större innehav som avyttrats under året har alla det gemensamt att Creades varit med som aktiv ägare i 8–12 år. Långsiktighet måste som bekant inte vara samma sak som långvarighet, men i fallen Global, Note och Acne Studios sammanfaller de två. En del av de medel som frigjorts genom avyttringarna har satts i arbete i nya investeringar, t.ex. den ökning av kapitalförsäkringens innehav i Addnode som skedde under 2018. Återstoden bidrar till att stärka vår framtida kassa som uppgick till 220 Mkr vid årsskiftet, med ett förväntat tillskott om ytterligare 372 Mkr när försäljningen av Acne Studios slutförs under våren.

Utveckling i befintliga portföljbolag
Det något ryckiga börsåret speglades hos Avanza i form av stora variationer i kundaktivitet mellan enskilda månader. Sett över hela året var dock utvecklingen fortsatt stabil och positiv med nya toppnoteringar i antal kunder, storlek på sparkapital och marknadsandelar. Vid årets slut hade Avanza nära 840 tusen kunder och är därmed på god väg att nå målsättningen om 1 miljon kunder 2020. Avanza älskar sina kunder och fick även i år ett kvitto på att kärleken är besvarad då man för nionde året i rad vann SKI:s utmärkelse ”Sveriges nöjdaste sparkunder”. Bolaget hålleren fortsatt hög utvecklingstakt och lanserade under året bland annat världens billigaste globala indexfond för privatsparare (Avanza Global) samt skalade upp affären inom bolån i samarbete med Stabelo, där Avanza under året ökade sin ägarandel till 30 procent. Trots snart 20 år av hög kontinuerlig tillväxt och utveckling ser vi att Avanza bara är i början av sin utveckling. Vår starka tro på bolagets framtidsutsikter är grundad i en fast övertygelse att kombinationen av kundfokus, en urstark intern leveranskultur och Sveriges nöjdaste kunder på sikt skall kunna ta en väsentligt större andel av marknaden för sparande än dagens 4 procent.

 

Lindab, under ledning av nye VD:n Ola Ringdahl, levde väl upp till våra höga förväntningar under 2018. Bolagets försäljning ökade med 13 procent och den justerade rörelsemarginalen steg till 7 procent. Ventilationsaffären fortsatte utvecklas väl med tilltagande medvind under året från tidigare genomförda prisökningar och stabiliserade råvarupriser. Än mer glädjande var att det tidigare problemområdet Building Systems tog stora positiva steg med en god utveckling av såväl bruttomarginal som kostnadsnivå. En stark orderstock ger hopp om fortsatta förbättringar. Under året slutfördes den strategiska översyn som påbörjades 2017 med resultatet att Lindab skall fokusera på att ytterligare stärka sin position inom ventilationsområdet. Som en konsekvens kommer koncernen från och med 2019 organiseras och rapporteras i tre tydligt avgränsade affärsområden – Ventilations Systems, Profile Systems och Building Systems. Årets goda utveckling, parat med de effektivitetsstärkande åtgärder som planeras för kommande år, är en god grund för att nå det finansiella målet om en långsiktig rörelsemarginal om 10 procent. Som en konsekvens av fortsatt stark tillväxt (och försäljningen av Acne Studios) har Tink seglat upp som Creades största onoterade innehav. Bolaget har under året fokuserat sin affär mot B2B-licensiering till banker och framgångsrikt expanderat utanför Norden. Vi bedömer att bolaget är på god väg att ta en ledande roll i arbetet med att bygga Europas finansiella infrastruktur för informationsutbyte som möjliggörs av PSD2 och Open Banking. Vid årsskiftet 2018/2019 stängde Tink sin senaste finansieringsrunda och vi anser att bolaget står mycket väl rustat för fortsatt tillväxt.

 

Bland de övriga onoterade innehaven har de båda e-handelsbolagen Apotea och Inet fortsatt utvecklas väl. De två bolagen förenas inte bara i att de växer snabbt – Apoteas omsättning växte med 35 procent under året och Inets e-handel med 20 procent – utan även av ett mycket starkt fokus på kundnöjdhet. Under året som gick vann båda bolagen inom sina respektive kategorier Sveriges finaste utmärkelser för kundnöjdhet – Prisjakts ”Årets Nätbutik” och Pricerunners ”Årets e-handlare”. Bolagen har därtill båda flyttat in i nya lager under året, vilket på kort sikt har påverkat lönsamheten men på längre sikt ger goda möjligheter till, och är en förutsättning för, fortsatt tillväxt. Röhnisch hade ett svagare år där omsättningen påverkades negativt av lägre inköp från de traditionella sportkedjorna. På den positiva sidan har arbetet med att utveckla bolagetsvarumärke och e-handelsplattform utvecklats väl, vilket ger viss tillförsikt för framtiden. Kaching har under året vidareutvecklat sin digitala kassalösning baserad på iPhone och iPad och även påbörjat utrullning hos sin första kund utanför Sverige. Bolaget är fortfarande i ett tidigt skede men har god potential för framtida tillväxt.

Substansvärde
Creades substansvärde per aktie ökade under året med 14 procent, vilket därmed överträffade Six Return Index som föll med 4 procent under samma period. Creades överträffade även sitt absoluta avkastningskrav om 7,5 procent. Den noterade delen av portföljen levererade en avkastning om 12 procent med Avanza (+26 procent) och Addnode (+37 procent) som de största bidragsgivarna såväl absolut som relativt. Lindab bidrog negativt (–5 procent) och även den aktiva förvaltningen inom ramen för Creades kapitalförsäkring (–14 procent) levererade ett negativt resultat som dock till delar kompenserades av de optioner / terminer som Creades använt under året som skydd mot en fallande marknad. Den onoterade delen av portföljen bidrog med en total avkastning om 24 procent med de större innehaven Acne Studios (+32 procent) och Tink (+144 procent) som draglok. Övriga onoterade innehav uppvisade en mer blandad bild där Röhnisch (–16 procent) liksom det avyttrade Global (–25 procent) värderades ned under året. Inet (+2 procent) ökade marginellt emedan värderingen för Apotea och Kaching var oförändrad. Utvecklingen för Creades mindre onoterade bolag i tidiga faser var stark (+47 procent), om än från en låg bas.

Framtidsutsikter
Mot bakgrund av hur svårt det är att förstå mycket av det vi såg hända under 2018, känns det fullständigt orimligt att ge sig på en prognos för 2019. Kanske är det mer relevant att fundera över vilka tillgångar och färdigheter som kan hjälpa oss att navigera och utvecklas oavsett vad vi möter under året? Ur ett makroperspektiv är vi tillfreds med att under året ha frigjort likviditet för att kunna agera om och när en nedgång kommer. Vi har även en portfölj med en profil som i större utsträckning gynnas av långsiktiga megatrender så som e-handel och avreglerad finansmarknad och i relativt mindre grad påverkas av den direkta konjunkturen. Ur ett mikroperspektiv delar flera av våra bolag, inte minst Avanza, Apotea och Inet, egenskapen att hela affären byggs upp utifrån kunden med ett starkt fokus på att leverera den absolut bästa kundupplevelsen – Även detta en färdighet som trumfar mer kortsiktiga marknadssvängningar.

Vi går in i 2019 med en väl balanserad portfölj, en välfylld kassa och ett öppet sinne. Alla tre högst relevanta färdkamrater i en värld där vänsterregeringar driver högerpolitik, dåliga nyheter är goda och en thaifunktrio från Texas toppar listorna!

 


John Hedberg
Verkställande direktör