Ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda

Ersättning och riktlinjer till verkställande direktören

 

John Hedberg har varit verkställande direktör för Creades under hela året. Fast ersättning till John Hedberg uppgick för helåret 2019 till 3 558 (3 488) Tkr och avsättning för bonus har gjorts med 12 684 Tkr för 2019 (för 2018 avsattes 15 979 Tkr) som i sin helhet är tillgängligt för lyftning omedelbart efter årsstämmans fastställande av 2019 års årsredovisning. Avgiftsbaserad pensionspremie till verkställande direktören uppgick till 1 017 Tkr (996 Tkr) före löneskatt.

 

Bolagets ersättningsmodell innebär att ledande befattningshavare i Bolaget ska erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som ska möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen ska beakta ansvarsområde och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast kontant ersättning, rörlig kontant ersättning eller rörlig ersättning genom pensionsutfästelse säkerställd via kapitalförsäkring samt avgiftsbaserad tjänstepension. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Justering görs av den rörliga ersättningen vid eventuell långtidsfrånvaro.

 

Vid uppsägning från Bolagets sida ska verkställande direktören vara berättigad till full lön samt avsättning till tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida ska motsvarande gälla under sex månader.

 

Program för rörlig ersättning

 

Creades har ett program för rörlig ersättning till investeringsorganisationen, inklusive verkställande direktören. Programmet är långsiktigt men ersättningen beräknas på årsbasis för tidsperioden den 31 december till den 31 december nästföljande år (”mätperioden”). För samtliga anställda som omfattas av programmet gäller att rörlig ersättning utgår om Creades totalavkastning per aktie överstiger 7,5 procent av Creades substansvärde per aktie; och/eller SIX Return Index1). Rörlig ersättning utgår med en andel av den sammanlagda överavkastningen enligt (i) och (ii), multiplicerad med Creades substansvärde vid mätperiodens början. De anställdas rätt till rörlig ersättning enligt programmet motsvarar totalt sju procent av Creades överavkastning (före sociala avgifter) varav den verkställande direktörens andel är 3,5 procentenheter för 2019.

 

För varje anställd som är med i programmet gäller ett individuellt tak som reglerar den totala årliga utbetalningen (”takbeloppet”). Takbeloppet för 2019 uppgick för verkställande direktören till SEK 17,5 mn och motsvarar fem gånger den totala fasta ersättningen som verkställande direktören erhåller från bolaget. Eventuell rörlig ersättning överstigande takbeloppet ackumuleras till beräkningsgrunden för nästföljande års rörliga ersättning i en så kallad resultatbank.

 

Om totalavkastningen är negativ reduceras innestående belopp i resultatbanken (utbetalning sker då av eventuellt positivt saldo, med avdrag för den negativa avkastningen, maximerat till takbeloppet). Resultatbanken utgör en central del i Creades ersättningsmodell eftersom en tidigare intjänad rörlig ersättning som ackumulerats i resultatbanken påverkas av förvaltningsresultatet även efterföljande år.

 

Den anställde är skyldig att förvärva aktier i Creades för viss del av den rörliga ersättningen, samt behålla dessa i upp till tre år. Den rörliga ersättningen är inte semester- eller tjänstepensionsgrundande. I händelse av att tredje part förvärvar ett bestämmande inflytande över Creades eller förvärvar ett sådant antal aktier i Creades att budplikt uppkommer, ska Creades omedelbart utbetala eventuellt positivt saldo i resultatbanken för den verkställande direktören respektive övriga anställda som omfattas av programmet för rörlig ersättning. Därutöver föreligger en rätt att få samtliga i resultatbanken innestående medel utbetalda vid en väsentlig förändring av programmet för rörlig ersättning. Avtalen innehåller även rätt till utbetalning av intjänad rörlig ersättning för innevarande mätperiod för det fall att anställningen upphör. Andelen beräknas i förhållande till anställningstid under den mätperiod som anställningen upphör. Om resultatbankens saldo är positivt vid anställningens upphörande och förvaltningsresultatet är uthålligt, så att totalavkastningen som den anställde varit delaktig i att arbeta upp är positiv även över tid, har den anställde även rätt att få del härav, genom ökning av resultatbanken med 20 procent av den rörliga ersättning som kan utgå för mätperioden som följer närmast efter anställningens upphörande. Om avkastningen är negativ reduceras resultatbanken istället med 20 procent. Därefter sker utbetalning av totala beloppet. Om det belopp som ska betalas ut överstiger takbeloppet utbetalas takbeloppet och 50 procent av den överstigande delen.

 

1) Avses ersättas med OMXSGI fr.o.m. 2020

 

 

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2020