Ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda

Ersättning till verkställande direktören 2015
Fast ersättning uppgick för 2015 till 3 272 Tkr till Per Frankling (3 594 Tkr till verkställande direktörer för helåret 2014) och avsättning för bonus har gjorts med 10 256 Tkr, varav hela är tillgängligt för lyftning omedelbart efter årsstämmans fastställande av 2015 års årsredovisning.

Avgiftsbaserad pensionspremie uppgick till 952 Tkr före löneskatt till Per Frankling.

Program för resultatbaserad rörlig ersättning
Creades har ett program för rörlig ersättning till delar av personalen, inklusive verkställande direktören. Programmet är långsiktigt men ersättningen beräknas på årsbasis för tidsperioden den 31 december till den 31 december nästföljande år (”mätperioden”).
 
För samtliga anställda som har ingår i programmet gäller att rörlig ersättning utgår om Creades totalavkastning per aktie överstiger (i) 7,5 procent av Creades substansvärde per aktie; och/eller (ii) SIX Return Index. Rörlig ersättning utgår med en andel av den sammanlagda överavkastningen enligt (i) och (ii), multiplicerad med Creades substansvärde vid mätperiodens början. De anställdas rätt till rörlig ersättning enligt programmet motsvarar totalt ca 6 procent av Creades överavkastning (före sociala avgifter) varav den verkställande direktörens andel är tre procentenheter.
 
För varje anställd som är med i programmet gäller ett individuellt tak som reglerar den totala årliga utbetalningen (”takbeloppet”). Takbeloppet för den verkställande direktören uppgår till fem gånger fast årslön. Takbeloppet för övriga anställda beräknas i förhållande till fast lön och den anställdes andel i programmet. Eventuell rörlig ersättning överstigande takbeloppet ackumuleras till beräkningsgrunden för nästföljande års rörliga ersättning i en så kallad resultatbank. Om totalavkastningen är negativ reduceras innestående belopp i resultatbanken (utbetalning sker då av positivt saldo, med avdrag för den negativa avkastningen, och med maximalt takbeloppet). Resultatbanken utgör en central del i Creades ersättningsmodell eftersom en tidigare intjänad rörlig ersättning som ackumulerats i resultatbanken påverkas av förvaltningsresultatet även efterföljande år.
 
Rörlig ersättning kan utbetalas i tre delar över två år eller, om den anställde åtar sig att förvärva aktier i Creades för ett belopp motsvarande minst 80 procent av den rörliga ersättningen efter skatt, direkt efter att årsredovisningen fastställts. Om den rörliga ersättningen uppgår till vissa, förutbestämda belopp är den anställde skyldig att förvärva aktier i Creades för viss del av den rörliga ersättningen. Den rörliga ersättningen är inte semester- eller tjänstepensionsgrundande.
 
I händelse av att tredje part förvärvar ett bestämmande inflytande över Creades eller förvärvar ett sådant antal aktier i Creades att budplikt uppkommer, ska Creades omedelbart utbetala eventuellt positivt saldo i resultatbanken för den verkställande direktören respektive övriga anställda som omfattas av programmet för rörlig ersättning. Därutöver föreligger en rätt att få samtliga medel innestående i resultatbanken utbetalda vid en väsentlig förändring av programmet för rörlig ersättning.
 
Avtalen innehåller även rätt till utbetalning av intjänad rörlig ersättning för innevarande mätperiod för det fall att anställningen upphör. Andelen beräknas i förhållande till anställningstid under den mätperiod som anställningen upphör. Om resultatbankens saldo är positivt vid anställningens upphörande och förvaltningsresultatet är uthålligt, så att totalavkastningen som den anställde varit delaktig i att arbeta upp är positiv även över tid, har den anställde även rätt att få del härav, genom ökning av resultatbanken med 20 procent av den rörliga ersättning som kan utgå för mätperioden som följer närmast efter anställningens upphörande. Om avkastningen är negativ reduceras resultatbanken istället med 20 procent. Om det belopp som härefter ska betalas ut överstiger takbeloppet utbetalas takbeloppet och 50 procent av den överstigande delen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2016