Ordförandens årskommentar

Ordförandens årskommentar 2019

Teori och verklighet!

Creades utdelning

När jag gjorde min militärtjänst, det vill säga för ganska många år sedan, sade man att när karta och terräng inte överensstämmer så gäller kartan. Teori och verklighet överensstämmer inte alltid, och militären – i alla fall på min tid – föredrog teorin.

 

Verkligheten är dock ofta väsensskild från teorin inom området ekonomi och investeringar. Teorin bygger ofta på ekonomernas omhuldade, ständigt rationelle homo economicus. Någon som dessvärre oftare påträffas i böckerna än i verkligheten, främst därför att vi människor inte är så rationella som teoretikerna har trott. Hjärta och hjärna är inte alltid i takt.

 

När vi startade Creades för inte så många år sedan var utdelningspolicyn ett flitigt debatterat ämne. Efter många och långa diskussioner fastnade vi för att inte anta en traditionell utdelningspolicy med årlig kontantutdelning utan istället välja ett årligt inlösenförfarande. Den främsta anledningen till detta beslut var att det var skatteeffektivt eftersom man bara behövde skatta för den reavinst som uppstod vid inlösen i stället för att ta upp hela utdelningsbeloppet till beskattning som vid traditionell utdelning.

 

Visst var det lite krångligt med detta förfarande, men teoretiskt var det förmånligt för våra aktieägare. Den förment aktieägarvänliga policyn möttes dock inte av en applåderande aktiemarknad. Tvärtom handlades Creades under sina första år med en mer eller mindre ständig rabatt. Enda fördelen med detta var att Creades kunde köpa in egna aktier billigt, vilket i sin tur ökade Creades substansvärde. Teori och praktik gav uppenbarligen olika svar på frågan om vad som var i aktieägarnas intresse.

 

Vid årsstämman 2016 gjordes det en informell opinionsundersökning om utdelning kontra inlösen. Resultatet var att en nästan enhällig årsstämma ville införa en traditionell utdelning i stället för det mer komplicerade inlösenförfarandet. Så fick det bli. Följande år beslutade årsstämman att dela ut 14 kronor per aktie, och konsekvensen blev att rabatten försvann och ersattes med en premie. Beslutet att följa terrängen i stället för kartan visade sig vara riktigt.

 

Inför årets utdelningsförslag stod styrelsen i ett läge där utdelningsbeslutet skulle fattas mot bakgrund av att Creades aktie noterades med en stor premie, drygt 30 procent. Teorin säger då att man antingen skall göra nyemission eller ställa in utdelningen. Visst var det lockande att ställa in utdelningen eller göra en nyemission eftersom varje krona i bolaget värderas 30 procent högre än i världen utanför bolaget.

 

Styrelsen landade dock i att fortsätta följa terrängen snarare än kartan och föreslog därför att bibehålla utdelningen men att övergå till kvartalsutdelning, väl medvetna om att detta, utifrån kartan, kunde innebära att premievärderingen minskade eller försvann helt. Kvartalsutdelningens fördel är att aktieägarna får sin utdelning spridd över året och Creades behöver inte hålla kassa i upp till ett år för att kunna finansiera utdelningen. Win-win i praktiken, men inte enligt teorin. Beskedet togs emot med kursuppgång trots minst en börsanalytikers påpekande om att premien var orimligt stor och ställde stora krav på Creades att leverera framtida goda affärer.

 

Att jag skulle ha synpunkter på kursen är mig främmande. Jag kan bara tacksamt notera att vårt arbete med att följa terrängen uppskattas. Vi är dock medvetna om att kartan kan komma till heders igen!

 

Många kommentatorer har missuppfattat årets omläggning och trott att det i praktiken är en utdelningshöjning. Det är det inte. Det är samma effekt som om du lägger om ett lån med efterskottsbetalning av ränta till förskottsbetalning. Årsräntan är densamma men likviditetseffekten gör att det ett år ser ut att vara en dubbel ränta. En engångseffekt.

 

Verksamhetsinriktning

En längre beskrivning av vår verksamhet kan du läsa i John Hedbergs VD-ord. Till det vill jag bara tillägga att man kan jämföra Creades med ett private equity- eller venture capitalbolag med några avgörande skillnader i form av den mycket långa placeringshorisonten och de väsentligt lägre avgifterna. Den börsintresserade allmänheten, som inte har tillgång till dessa bolag kan ha Creades som ett alternativ. Självfallet är även institutionella investerare välkomna till vårt lågprisvaruhus.

 

Vi började en gång i tiden som aktieförvaltare. Sedan ökades ambitionen till att inte bara vara en passiv ägare utan att även aktivt påverka bolagen i avsikt att ytterligare öka avkastningen. I vissa fall var vi även grundare som t.ex. i Avanza som för övrigt just i dagarna, efter att ha firat sitt tjugoårsjubileum förra året, fått sin miljonte kund.

 

Vårt arbete med onoterade bolag har varit framgångsrikt. Vad vi speciellt uppskattar är den strida ström av entreprenörer som hör av sig till oss i jakt på likasinnade. De söker ägare som gått igenom samma stadier som de själva och känner till företagandets problem och naturligtvis även möjligheter. Och som inte diskuterar exit i första hand, precis som man inte tar upp diskussionen om skilsmässa vid altaret på sitt bröllop.

 

Tyvärr kommer många i ett mycket tidigt skede, alltför tidigt. Vi har inte möjlighet att vara en bra ägare i för tidiga faser då det kräver mycket mer resurser än vad vi har. För att inte tala om att risknivån är högre. Vad vi söker är bolag som visat sitt existensberättigande. Vi är då naturligtvis beredda att betala det högre pris detta lägre risktagande betingar.

 

Hur blir 2020?

Vad gäller utsikterna för aktiemarknaden under året är det svårt att se att 2020 blir en upprepning av 2019.

 

Många plusfaktorer finns kvar eller har tillkommit:

– USA har fått till flera handelsavtal främst med Kina,

– Fortsatt stimulerande finanspolitik.

– Brexit är undanstökat, dock kvarstår att komma överens om främst ett handelsavtal med EU.

 

Å den andra sidan finns:

– Okända effekter av coronaviruset. Både vad gäller spridning och effekt.

– En något mindre stimulativ penningpolitik då räntorna har höjts.

– Geopolitiska spänningar där primärt USA, Kina och Ryssland söker stärka sina respektive positioner inom flera geografier.

– För svenska bolag har en något förstärkt krona gjort kronkursdopingen lite mindre uttalad.

 

Kort sagt är bilden som vanligt osäker. Intressant är att konjunkturbedömarna är ovanligt osäkra. Vissa säger att vi just nu lämnar en minirecession bakom oss medan andra förutspår att vi står inför en djupare lågkonjunktur.

 

Vi har valt att ha en stor likviditetsreserv som ger stora frihetsgrader när intressanta förvärvskandidater dyker upp.

 

Rapport från styrelserummet

Till sist några ord om styrelsearbetet. Varje år utvärderar styrelsen sig själv. Förutom individuell utvärdering av Ordföranden och VD utvärderas resten av styrelsen kollektivt. Utvärderingen ger bilden av en väl fungerande styrelse, förbättringspotential finns ändå, främst vad gäller att lägga än mer tid och kraft på strategifrågor. Ett positivt tecken på styrelsens långsiktiga engagemang och något att ta tag i under 2020. Inte minst mot bakgrund av att förhållandet mellan karta och terräng sällan är så svårförutsägbart som just inom arbetet med strategiska frågeställningar!

 


Sven Hagströmer
Ordförande