Definitioner

 • Avkastning per aktie - Aktiens värdeförändring under året inklusive återinvesterad utdelning och justerat för eventuell inlösen och den effekt som skulle uppstått om de syntetiskt återköpta aktierna vore inlösta.

 

 • Direktavkastning - Lämnad kontantutdelning per aktie i förhållande till
  börskursen vid årets utgång.

 

 • Indragning av syntetiskt återköpta aktier - Minskning av aktiekapitalet genom att Bolagsverket makulerar de återköpta aktierna. Vanligtvis sker detta tillsammans med en fondemission utan utgivande av nya aktier för att återställa aktiekapitalet. Utbudet av aktier minskar och substansvärdet per aktie ökar, allt annat förblir lika. Se även Syntetiskt återköp av egna aktier.

 

 • Marknadsvärde - Noterade innehav värderas enligt noterad köpkurs. Fastställandet av marknadsvärde avseende onoterade innehav sker genom att använda olika värderingsmetoder som är lämpliga för det enskilda innehavet, exempelvis kurs vid senaste externa emission på "armlängds avstånd", kurs vid senaste kända försäljning av aktier till extern part, jämförande värdering med liknande noterade företag genom att applicera relevanta multiplar på bolagets nyckeltal (till exempel EBITA) eller diskonterade kassaflödesmodeller. Justeringar görs med avsikt på bolagets storlek, verksamhet och risk. Optioner värderas enligt Black and Scholes modell.

 

 • Omstämpling av aktier - I Creades bolagsordning finns ett omvandlingsförbehåll som innebär att ägare av aktier av serie A ska kunna omvandla aktierna till serie B. Aktier av serie B (1/10) har en tiondelsröst.

 

 • OMX Stockholm_PI - Ett aktieindex för OMX Nordiska Börs Stockholm där samtliga aktier ingår.

 

 • Resultat per aktie - Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

 

 • SIX Portfolio Return Index - Ett aktieindex för OMX Nordiska Börs Stockholm där ingen aktie väger mer än 10 procent.

 

 • SIX Return Index - Ett aktieindex för OMX Nordiska Börs Stockholm beräknat på kurstillväxten och återinvesterade aktieutdelningar.

 

 • Soliditet - Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

 

 • Substansvärde - Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare, justerat för den effekt som skulle uppstått om de syntetiskt återköpta aktierna vore inlösta. Anger i princip värdet av Creades nettotillgångar.

 

 • Syntetiskt återköp av egna aktier - I enlighet med beslut från årsstämman kan syntetiskt återköp av egna aktier ske under året, så kallade swap-avtal. Creades ingår då ett swap-avtal som innebär ett byte av avkastning. Motparten (vanligen en bank) erhåller ränta och visst courtage för det kapital som åtgår till att på marknaden förvärva Creades-aktien till marknadskurs. Creades erhåller avkastningen på Creades-aktien, det vill säga kursförändring samt eventuell utdelning s.k. utdelningskompensation. Dessa kursförändringar och eventuell utdelningskompensation redovisas i balansräkningen som kortfristiga fordringar/skulder och i resultaträkningen som finansiella intäkter/kostnader. Creades äger aldrig sin egen aktie utan tar endast del i den ekonomiska utvecklingen av denna. Efter bolagsstämmobeslut kan dessa aktier bli föremål för inlösen.

 

 • Utdelningskompensation - Se Syntetiska återköp av egna aktier.

 

 • Verkligt värde - Se Marknadsvärde.

 

 • Värdepappersportfölj - Samtliga aktierelaterade värdepapper såsom aktier och andelar, konvertibla skuldebrev, förlagsbevis, innehavda och utställda optioner, aktieterminer samt skuld aktielån.

 

 • Årets resultat - Resultat före eventuellt minoritetsintresse.

 

 • Återvinningsvärde - Utgörs av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde.

 

 • Öresund - Investment AB Öresund (publ), org.nr 556063-9147. Creades tilldelades aktieägarna i Öresund genom ett frivilligt inlösenförfarande, beslutat av en extra bolagsstämma i Öresund den 16 december 2011. Creades skiftades ut till Öresunds aktieägare under februari 2012.